Bevraging LPW fase West fase B

Maatschappij Linkerscheldeoever lanceert een bevraging voor 3 terreinen in het westelijk gedeelte van Logistiek Park Waasland. Hiervoor stelt het onderstaande documenten ter beschikking.Voor u start met het inschrijvingsformulier in te vullen, raden we u aan de toelichting onder de documenten grondig te lezen. Inschrijven kan tot woensdag 9 mei, ten laatste om 23.59 u. hebben wij uw ingevuld dossier ontvangen.

Te consulteren documenten:
-    Inschrijvingsformulier
-    Algemene voorwaarden voor concessies in de haven
-    Relevante voorschriften van het GRUP
-    Inrichtingsstudie Logistiek Park Waasland d.d. 28.01.2015
-    Kaarten inrichtingsstudie
-    Detailplan LPW fase West – fase B

Toelichting

Het LPW fase West richt zich tot logistieke bedrijven…

-  waarvan de focus op de haven van Antwerpen ligt;
-  die belang hechten aan een locatie met uitstraling;
-  voor wie duurzaamheid een concrete invulling krijgt;
-  die geloven dat bedrijventerreinmanagement (BTM) mee het verschil kan maken, zowel voor het hele terrein als voor elk deelnemend bedrijf

A.    …waarvan de focus op de haven van Antwerpen ligt
Het Logistiek Park Waasland maakt integraal deel uit van de zeehaven van Antwerpen en is bijgevolg uitsluitend voorzien voor bedrijven waarvan het zwaartepunt van activiteiten onlosmakelijk en rechtstreeks verbonden is met havenactiviteiten of met andere in de haven gevestigde bedrijven. Een duidelijke omschrijving van uw activiteiten is daarom belangrijk. Geef bv. ook aan of er eventuele synergiën (kunnen) bestaan tussen uw onderneming en de haven of in de haven gevestigde ondernemingen.
Let wel: we richten ons uitsluitend tot bedrijven waarvan de logistieke component doorslaggevend is. De kandidaten zullen dan ook beoordeeld worden op de mate waarin zij een logistieke speler zijn:
Logistiek 0.0
Dit zijn bedrijven die uitsluitend productie- of dienstenactiviteiten voeren zonder enige vorm van eigen opslag of verzendingen. In de mate waarin dergelijke bedrijven ook hun eigen producten opslaan en verdelen,  worden zij door MLSO geclassificeerd als bv. logistiek 0.6.
Logistiek 1.0
Een voorbeeld van dergelijke bedrijven zijn de vervoerders die transporten uitvoeren binnen de haven. De mate waarbij bv. een kortstondige opslag binnen de eigen site wordt gehouden kan dan aanleiding zijn voor MLSO om een classificatie van bv. logistiek 1.4 toe te kennen.
Logistiek 2.0
Dit zijn de havenbedrijven voor wie opslag van langere duur de hoofdactiviteit is. Worden kleinere eenheden verder verdeeld via de haveninfrastructuren over of buiten Europa, dan kan door MLSO een classificatie als bv. logistiek 2.4 of  2.7 toegekend worden in functie van de intensiteit.
Logistiek 3.0
Logistieke bedrijven met toegevoegde waarde zoals herverpakken, labelen, controleren enz…. Ook hier zal de wijze van herverzendingen (bv. homogene vs. heterogene partijen enz…) bepalend zijn voor de toekenning van het 2e classificatiecijfer door MLSO.
Logistiek 4.0
Dit hanteren we als de hoogste classificatie om te bepalen in welke mate een bedrijf werkelijk logistieke activiteiten voert. Het gaat dan om bedrijven met een hoge toegevoegde waarde binnen de logistieke keten: niet louter herverpakken maar ook transformeren of modificeren van goederen. Opnieuw zal de wijze van herverzending bepalend zijn voor een fijnere gradatie door MLSO.


B.    …die belang hechten aan een locatie met uitstraling
Het ontwerp en de inrichting van het Logistiek Park houdt in hoge mate rekening met een  eindbeeld binnen een omgeving waar het aangenaam is om te werken, zaken af te handelen, en waar uw bezoekers graag komen en zich welkom voelen.
Dit heeft te maken met groenaanleg rond en doorheen het logistiek park, met een centrale waterpartij, maar evenzeer met bv. de beoogde lay-out van magazijnen en kantoren, waar laad- en loskades niet storend mogen werken op zichtlocaties, met een verzorgd eindbeeld waarbij hoogtelijnen, in- of uitspringende elementen, kleuren e.d. mee bepalend zullen zijn voor onze houding t.a.v. de stedenbouwkundige vergunningen.
Het aangename eindbeeld heeft dus zowel te maken met uw als met onze input, het is een gedeelde verantwoordelijkheid waar we samen voor willen gaan: het zoeken naar juiste evenwichten zonder excessieve eisen maar met respect voor het volledige Logistiek Park.
Ook de plaats waar een activiteit best tot haar recht kan komen zal een rol spelen. Bedrijven met seveso-karakter, met een hogere productiecomponent, of die actief zijn in voedingsproducten… we bekijken samen hoe dit een logische invulling kan krijgen.

C. ... voor wie duurzaamheid een concrete invulling krijgt

Duurzaam is alles wat blijft duren,  zonder uitputting, zonder finale destructie. Of het nu gaat om uw eigen bedrijfsactiviteit (concurrentiekracht, creativiteit, state-of-the art uitrustingen enz…), of om de eindige grondstoffenvoorraden, om het behoud van zuiver water, om de relatie met uw werknemers, of om het aanwenden van hernieuwbare energie: duurzaamheid heeft een erg nauwe band met zorgzaamheid.
Hier zet MLSO alvast graag de toon door:
- te voorzien in een centrale waterinfiltratie-as (‘wadi’) om ondanks terreinverhardingen het grondwaterpeil zo min mogelijk te verstoren,
- robuuste randen een groene afwerking te geven die omzichtig en ecologisch beheerd worden,
- optimaal en efficiënt ruimtegebruik aan de hand van een rationele en faseerbare gridstructuur,
- de mogelijkheid te voorzien om uw daken in te schakelen in een zonnepanelenpark om zo op een gedeelde en dus slimmere wijze bij te dragen aan de energiebehoeften van uzelf en/of uw buurbedrijven,
- waar mogelijk te streven naar de inplanting van windturbines, aangepast aan hun omgeving en aan de behoeften,
- het voortouw te nemen in toekomstige initiatieven,  samen met de aanwezige bedrijven, zoals bv. het voorzien van een e-bike punt voor de bedrijven of het onderzoeken van suggesties.
- mogelijkheden te bieden voor het woon-werkverkeer, met name via de bussen van de Havenpendel. LPW fase West zal bijzonder vlot bereikbaar zijn voor fietsers dankzij de uitstekende aansluiting van de fietsvoorzieningen binnen het Logistiek Park Waasland op het naastgelegen netwerk van veilige fietsverbindingen.
Uw bedrijf zal gevraagd worden naar specifieke initiatieven op vlak van people, planet en prosperity, …. m.a.w. alles wat de zorgzame omgang met onze omgeving kan bevorderen, zonder evenwel afbreuk te doen aan het duurzaam bestaan van uw onderneming en dus van onze haven.

D. … die geloven dat bedrijventerreinmanagement (BTM) mee het verschil kan maken, zowel voor het hele terrein als voor elk deelnemend bedrijf
MLSO wil voor LPW fase West inzetten op bedrijventerreinmanagement. Kortweg is het de bedoeling om samen met de bedrijven die zich vestigen in het Logistiek Park Waasland fase West een eenvoudige structuur op te richten (bv. vzw of dergelijke) waaronder taken gezamenlijk kunnen opgenomen worden, om zo samen kosten te besparen door schaalvergroting en  verbeterde efficiëntie. Taken die voor elk individueel bedrijf te hoog gegrepen zijn qua kostprijs of inspanning, kunnen haalbaar worden door bundeling met meerdere bedrijven en een grote toegevoegde waarde bieden.
Enkele voorbeelden zijn:
-    gezamenlijk de veiligheid te verbeteren via bv. bewaking
-    groepsaankopen (bv. groenonderhoud, elektriciteit, asfalteringswerken, …)
-    een centrale crèche, een strijkatelier kunnen helpen om de juiste werknemer over de streep te trekken.
-    Een centraal fietsherstelpunt gekoppeld aan een gemeenschappelijk fietsleasebeleid kan woon-werkverkeer via fiets een grote impuls geven.
-    Een gemeenschappelijk bedrijfsrestaurant
-    …
Het is een principe dat verdere uitwerking nodig heeft, en dat willen we samen met de bedrijven doen die zich zullen vestigen op LPW fase West en die daardoor (op kostendelende basis) lid dienen te zijn van de BTM-structuur. Wij geloven erg sterk in de meerwaarde hiervan voor elke kandidaat-concessionaris die zich hier wil vestigen.  Als kandidaat houdt u hier best rekening mee.  Projecten die door deze BTM-structuur zullen gerealiseerd worden dienen vooraf te worden onderschreven door  2/3 van het aantal bedrijven die samen minstens 2/3 van de (via openbare bevraging) aangeboden bedrijfsoppervlakte vertegenwoordigen.  Elk van de gevestigde bedrijven kan dan genieten van de voordelen van deze projecten en draagt bij in de kosten ervan.
Wij voorzien hiervoor een redelijk centraal gelegen locatie in fase B van het westelijke deel van het Logistiek Park Waasland.