Marktverkenning

 

Marktverkenning - ontwikkeling en beheer vrachtwagenparking Hazopweg

 

MLSO heeft 4 ha ter beschikking aan de Hazopweg in de Waaslandhaven en zoekt een bedrijf dat daarop een vrachtwagenparking wil ontwikkelen en beheren.  

MLSO wenst beroep te doen op een private partner  voor de bouw, de exploitatie en het beheer van de vrachtwagenparking.

Met deze marktverkenning wil MLSO zich op de hoogte stellen van de interesse en de mening van de private markt omtrent de modaliteiten van het project. De bedoeling is conclusies te kunnen trekken uit de ingewonnen informatie om zo in een volgende fase een gefundeerde bevraging te lanceren.

We geven wel een aantal richtsnoeren.

Bij een aantal elementen worden ook vaste criteria aangegeven die essentieel zijn en die verplicht in het projectvoorstel opgenomen worden (behoudens motivatie).

 

1) BESCHRIJVEND TEKSTGEDEELTE

Voor het ontwerp, de realisatie en het beheer van een bewaakte vrachtwagenparking richten wij ons op een bedrijf…

- dat belang hecht aan een bereikbare locatie;

- dat veiligheid en service hoog in het vaandel draagt;

- voor wie innovatie en duurzaamheid een concrete invulling krijgt;

 

A. …dat belang hecht aan een bereikbare locatie

De toekomstige vrachtwagenparking moet bijdragen aan een bereikbare haven, door een betere dienstverlening voor wegvervoerders en meer comfort voor hun chauffeurs.

De locatie betreft een bescheiden, langgerekt terrein van 4 ha met een geschatte capaciteit van 80 parkeerplaatsen.

Dit terrein langs de Hazopweg is bedoeld om aan de vrachtwagenchauffeur een aantal diensten en producten aan te bieden die voldoen aan de behoeften van de moderne chauffeur inzake comfort, netheid en hygiëne, en moet toegankelijk en veilig zijn, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, aan een redelijke prijs.

 

B. ... dat veiligheid en servicelevel hoog in het vaandel draagt

Hoewel dit terrein niet gelegen is aan een Europese autosnelweg wenst MLSO zich te richten naar eisen die gelden voor Europees gecertificeerde parkpeerplaatsen ( LABEL project - https://www.esporg.eu/what-we-do/the-voice-of-secure-parkings/ ). LABEL ontwikkelde criteria en niveaus voor veiligheid en service. Deze niveaus variëren van 1 (basis) tot 5 (high-end).

Zie bijlagen 4 en 5 over LABEL security en services.

MLSO wenst in een beginstadium de kost voor de gebruiker laag te houden tot een heus parkeerbeleid voor het havengebied in voege is.  

MLSO wenst dat de veiligheid van de vrachtwagenparking evolueert van LABEL niveau 1 naar niveau 3 voor veiligheid.  

LABEL niveau 1 inzake veiligheid is als vast criterium te beschouwen en is op termijn uit te breiden naar niveau 3. Er kan enkel gemotiveerd van afweken worden.

Een hoger LABEL niveau inzake services strekt tot aanbeveling.

 

Overnachtingsmogelijkheden

De vrachtwagenparking moet toelaten dat vrachtwagenchauffeurs op een veilige manier hun rusttijden opnemen. Het doorbrengen van de wekelijkse rust in de cabine van de vrachtwagen is in België verboden. Wat we nu zien, is dat met name Oost-Europese chauffeurs vaak maandenlang van huis zijn en onderweg kamperen op plekken zonder geschikte voorzieningen. De vervoerssector vindt dat de werkgevers van chauffeurs ervoor moeten zorgen dat hun mensen onderweg kunnen uitrusten in vaste slaapgelegenheden, zoals hotel- en motelkamers.

MLSO wenst voldoende overnachtingsfaciliteiten op de vrachtwagenparking. Er kan enkel gemotiveerd van afgeweken worden.

Een algemeen advies van de cel veiligheidsrapportage (april 2018) stelt dat een beperkte omvang voor overnachtingsmogelijkheden (< 400 m² toegankelijke oppervlakte) geen veiligheidsstudie vereist.

 

C. … voor wie innovatie en duurzaamheid een concrete invulling krijgt

Duurzaam is alles wat blijft duren, zonder uitputting, zonder finale destructie. Of het nu gaat om uw eigen bedrijfsactiviteit (concurrentiekracht, creativiteit, state-of-the art uitrustingen enz…), of om de eindige grondstoffenvoorraden, om het behoud van zuiver water, om de relatie met uw werknemers, of om het aanwenden van hernieuwbare energie: duurzaamheid heeft een erg nauwe band met zorgzaamheid.

Uw bedrijf zal gevraagd worden naar specifieke initiatieven op vlak van people, planet en prosperity, …. m.a.w. alles wat de zorgzame omgang met onze omgeving kan bevorderen, zonder evenwel afbreuk te doen aan het duurzaam bestaan van uw onderneming en dus van onze haven.

Slim parkeren - parkeerbegeleidingssysteem

Uw bedrijf is bereid zich in te schakelen in het toekomstig parkeerbegeleidingssysteem van de haven. Vrachtwagenbestuurders zullen bijvoorbeeld een app kunnen downloaden die vertelt waar parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Dit systeem vereist sensoren op de geplande parkeerplaatsen.

Uw bedrijf is bereid in te spelen op markttendensen: eco-combi’s, elektrische vrachtwagens,…

Slimme oplossingen voor afvalophaling

Uw bedrijf is bereid om slimme afvalophaling concreet te maken. Bijvoorbeeld door het gebruik van slimme afvalcontainers (met sensoren).

 

Overlegmodel

Na realisatie vergt een eventueel bijsturen van het beheer van de vrachtwagenparking geregeld overleg tussen uw bedrijf en MLSO.

 

2) FINANCIEEL

Het is gebruikelijk dat de concessionaris een vergoeding betaalt aan de concessieverlener. In dit geval zal de financiële structuur afhankelijk zijn van het projectvoorstel. Uw voorstel geeft enige richting van hoe de financiële structuur eruit ziet. Daaruit moet voldoende blijken, in orde van grootte, wat de financiële impact voor de concessieverlener zal zijn.

 

3) PROCEDURE

 MLSO wenst met deze marktverkenning over het project vrachtwagenparking Hazopweg op een vrijblijvende manier kennis in te winnen op de private markt.

Bij huidige toelichting is een inlichtingenfiche (bijlage 1) gevoegd.  De deelnemer aan de marktverkenning wordt gevraagd deze fiche in te vullen en te bezorgen aan MLSO tot en met 2 september 2018.

MLSO behoudt zich het recht voor om deelnemers die een fiche insturen uit te nodigen tot een mondelinge toelichting.

Het gesprek gebeurt op basis van:

·       ingevulde inlichtingenfiche

·       eerste schets

·       eerste businessplan in perspectief van 20 jaar

·       jaarlijkse vergoeding voor/aan MLSO (rekening houdend met het feit dat de prijs voor de eindgebruiker zo minimaal mogelijk moet zijn)

·       services (o.a. overnachting)

 

4) TE CONSULTEREN EN TE DOWNLOADEN DOCUMENTEN

1.     Inschrijvingsformulier

2.     Plan met contour project

3.     Moodboard

4.    LABEL_security

5.     LABEL_services